Regulamin wynajmu apartamentów

Postanowienia ogólne:

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Wynajmujący -  firma Sunbaltic z siedzibą w Gdyni ul. F.Suchanka 1, NIIP 586-015-97-70, nr konta BRE BANK SA Oddział Bankowości detalicznej 33 1140 2017 0000 4002 0511 6613 prowadzący serwis internetowy www.apartamentyzdrojowy.pl , dokonujący rezerwacji i świadczący usługi wynajmu apartamentów opisanych na powyższej stronie internetowej.
Najemca - gość, osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i dokonująca rezerwacji i wynajmu apartamentu .
Cena za Usługę  - wynagrodzenie za Usługę.   
Formularz  Rezerwacyjny- dokument w wersji elektronicznej, stanowiący formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji najmu lokalu za pośrednictwem wynajmującego.
Apartament  - lokal mieszkalny, który stanowi przedmiot Rezerwacji i  opisany szczegółowo na stronach www.apartamentyzdrojowy.pl
Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji - formularz przyjęcia zgłoszenia najemcy , zawierający między innymi: wysokość Opłaty Rezerwacyjnej , wysokość Ceny za Usługę oraz oznaczenie rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu Opłaty Rezerwacyjnej
Opłata Rezerwacyjna - opłata w wysokości 30% ceny za Usługę, która stanowi przesłankę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny Usługi.
Rezerwacja potwierdzona - formularz przyjęcia Opłaty Rezerwacyjnej,
Rezerwacja - uprawnienie do korzystania z Lokalu na warunkach określonych w Ostatecznym Potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszych warunkach.
Usługa - usługi najmu apartamentu które Wynajmujący wynajmuje Najemcy na cele mieszkaniowe działając w imieniu własnym i opisanego na stronach internetowych www.apartamentyzdrojowy.pl

 1. Rezerwacja apartamentu

  • Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wysłanie formularza rezerwacyjnego lub wiadomości e-mail. Wynajmujący wysyła zwrotnie wstępne potwierdzenie rezerwacji. Najemca zobowiązany jest do przesłania opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 30 % całkowitej kwoty pobytu na konto wynajmującego w ciągu 48 godzin. Po wpłynięciu opłaty rezerwacyjnej rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej. Wynajmujący przesyła wówczas e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie opłaty rezerwacyjnej i zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu i miejsce przekazania kluczy. Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana w przypadku anulowania pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu. W wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z wynajmującym możliwe jest zaliczenie opłaty rezerwacyjnej na inny pobyt w terminie 6 miesięcy od daty rezerwacji.

  • Rezerwacji wstępnej można dokonać również telefonicznie (podczas rozmowy z pracownikiem, dzwoniąc na numer 664 574 360

 2. Pozostała opłatę za pobyt w wysokości 70% całkowitej kwoty pobytu Najemca uiszcza na 5 dni przed przyjazdem, najpóźniej jednak w dniu przyjazdu po uprzednim uzgodnieniu z wynajmującym.

 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. Przedłużenie pobytu należy zgłosić przynajmniej na dzień przed planowanym wyjazdem. Wynajmujący uwzględni je w miarę posiadanych możliwości.

 4. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez wynajmującego bądź osoby przez niego wyznaczone w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym wynajmującego.

 5. Zwrot kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z wynajmującym.

 6. Zwierzęta mogą przebywać w apartamencie po uprzednim ich zgłoszeniu i dokonaniu opłaty, powinny posiadać świadectwo weterynaryjne. Nie jest dozwolone przebywanie zwierząt uznanych za agresywne lub niebezpieczne dla zdrowia. Naruszenie obowiązku zgłoszenia lub zakazu przebywania zwierząt w wyżej wymienionych sytuacjach powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przy braku obowiązku zwrotu Najemcy jakichkolwiek kwot uiszczonych na poczet ceny najmu. Zwierzęta nie mogą zakłócać spokoju innym mieszkańcom budynku i nie mogą pozostawać same w apartamencie. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę odpowiedzialność pełna ponosi Najemca.

 7. Dla apartamentu może być dostępne miejsce parkingowe w podziemiu budynku lub na zewnątrz. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub stratę samochodu lub innego pojazdu należącego do klienta. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do klienta.

 8. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00). Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.

 9. Dla celów komfortu i bezpieczeństwa obowiązuje zakaz palenia w apartamentach. Dopuszczalne jest palenie wyłącznie na balkonie i w miejscach przeznaczonych na terenie obiektu Dom Zdrojowy.

 10. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w apartamencie przez niego a także zwierzęta oraz osoby , którym umożliwił choćby pośrednio wstęp do Apartamentu. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie w czasie pobytu  Najemca powinien niezwłocznie poinformować wynajmującego i zobowiązany jest do ich naprawienia lub zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości powstałych uszkodzeń. Wynajmujący zastrzega pobieranie kaucji w wysokości 500zł i zaliczenia kaucji na poczet ewentualnych szkód.

 11. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione i zniszczone należące do gości.

 12. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 220 zł brutto.

 13. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji ? Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godziny 08.00 do godziny 22.00

 14. Najemca - Klient nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim.

 15. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, wystąpienia siły wyższej, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

 16. Łóżeczko dla dziecka możliwe jest do wypożyczenia w recepcji Hotelu. Istnieje możliwość korzystania z basenu, sauny SPA za dodatkowa opłata płatną w recepcji Hotelu. Istnieje możliwość korzystania z wyłącznej plaży hotelowej na warunkach określonych przez Hotel.

 17. W wyposażeniu apartamentów znajduje się pościel i ręczniki w ilości jedna zmiana na jeden tydzień / komplet ręczników dla każdej z osób. / Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe klienta. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu gości jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. Dla pobytów dłuższych niż 1 tydzień dokonujemy sprzątania oraz wymiany pościeli bezpłatnie w okresach tygodniowych.

 18. Dane osobowe przekazywane nam przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych - po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie.

 19. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Wynajmującym a Najemcą będą rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze polubownej dla jego rozstrzygnięć strony będą stosować wyłącznie prawo polskie- tj. miejsca realizacji Umowy, zaś Sądem właściwym będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
rezerwacja on-line


nawigacja: Regulamin